Općina Kostrena

Opcina-Kostrena Općina Kostrena

Općina Kostrena

Dječji vrtić Zlatna Ribica
Program rane intervencije i re/habilitacijske podrške predškolske djece
Osnovna škola Kostrena
Socijalno-pedagoška podrška učenicima OŠ Kostrena

Program rane intervencije i re/habilitacijske podrške predškolske djece

Ranom intervencijom djece s razvojnim rizicima i odstupanjima, primjenjujući specifične strategije sveobuhvatno utječemo na djetetov rast i razvoj potrebitih vještina i uključivanje u vršnjačke skupine što je dugoročno isplativo ulaganje. Program i aktivnosti usmjereni su ne samo na dijete, već i na obitelj i širu okolinu. Na početku provedbe programa vrši se procjena djetetovih sposobnosti i vještina s ciljem utvrđivanja razvojnog profila tj. komunikacijskih i jezičnih sposobnosti, socijalnih interakcija, emocionalnog statusa, obrazaca ponašanja interesa i aktivnosti i igre. Izradom osobnog kurikuluma (OK), izradom radnog materijala pruža se potom usmjereno, stručna pomoć djetetu kroz edukacijsko-re/habilitacijske postupke.

Nositelj projekta: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Lokacija provedbe projekta: Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena

Voditeljica projekta: Ivanka Pejić mag.pedagogije i defektologije, sveuč.spec. rane intervencije u eduk.rehab.
ivanka.pejic@corp.hr 

Projekt je financiran od strane Općine Kostrena na period od 01.01.2023.-31.12.2023.


Socijalno-pedagoška podrška učenicima OŠ Kostrena

Projektom se vrši utjecaj na obrazovna postignuća i socijalnu uključenost učenika s poteškoćama u učenju i problemima ponašanja pružanjem usluga socijalnog pedagoga. Rad obuhvaća edukaciju, iskustvene
i savjetodavne radionice, socijalno-pedagoški rad, preventivne aktivnosti, savjetodavne aktivnosti za roditelje, učenike, učitelje i djelatnike OŠ Kostrena. Učenicima se pruža socijalno-pedagoška podrška u prevladavanju teškoća učenja i ponašanja, savjetodavni rad roditeljima i učiteljima, sve s ciljem jačanja odgojno-obrazovnog standarda škole i kompetencije uključenih dionika.

Nositelj projekta: Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

Lokacija provedbe projekta: Osnovna škola Kostrena

Voditeljica projekta: Dijana Toljanić mag.paed.soc

Projekt je financiran od strane Općine Kostrena na period od 01.01.2023.-31.12.2023.


Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo