Osnovna prava za djecu i roditelje

Osnovna prava za djecu i roditelje

OSNOVNA PRAVA ZA DJECU I RODITELJE KADA SE UOČI ODSTUPANJE DJETETA I DOBIJE LIJEČNIČKI NALAZ iz KBC Kantrida DA DIJETE IMA NEKU RAZVOJNU POTEŠKOĆU

Za ostvarivanje svih dole navedenih prava potrebno je provesti vještačenje djeteta pri Jedinstvenom  tijelu vještačenja u Lošinjskoj 16, koji će izdati Nalaz i mišljenje o vrsti i stupnju invaliditeta  tj. težini oštećenja zdravlja djeteta iz čega proizlaze dole navedena prava u većem ili manjem obimu.

Prava se ostvaruju davanjem zahtjeva na tri različita tijela,  kako bi u postupku vještačenja komisija Jedinstvenog tijela vještačenja donijela nalaz i mišljenje u kojemu će biti navedeno sve što je potrebno  u cilju ostvarivanja prava od sva tri dole navedena tijela za sva navedena prava. Zato kod svakog od dole navedenih tijela treba dati zahtjev za ostvarivanjem prava djeteta i/ili  prava za roditelja koja želite zatražiti ovisno o tome da li ste zaposleni ili niste.

Naravno o stupnju oštećenja djeteta i dijagnozi ovisiti će koje će pravo biti odobreno, kao što će svaki roditelj od dole navedenih prava zatražiti ono što ovisi o njegovoj radnoj sposobnosti, tj. da li je zaposlen ili nije, da li želi sa punog radnog vremena preći na pola radnog vremena ili zatražiti status roditelja njegovatelja ili produženi porodiljni dopust radi njege djeteta sa težim oštećenjem zdravlja.

CENTAR SOCIJALNE SKRBI RIJEKA ZA PRAVA NA:

– Doplatak za pomoć i njegu  (u punom ili smanjenom iznosu) odobrava se za djecu lakših i težih oštećenja – III stupanj u nalazu i mišljenju

– Osobna invalidnina (ovisi o stupnju oštećenja djeteta) odobrava se za djecu teških oštećenja – IV stupnja u nalazu i mišljenju

– Status roditelja njegovatelja  (dijete ima višestruke poteškoće – više vrsta teških oštećenja zdravlja, tj više dijagnoza)

– NUKE – naknada za struju od 200 kn mjesečno (dobiva se samo uz ostvarenu osobnu invalidninu)

HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za pravo na:

–  Rad s polovicom punog radnog vremena roditelja od 4 sata / plaća /  – ako roditelj radi 8 sati i želi zatražiti pola radnog vremena, po odobrenju zahtjeva i dalje prima punu plaću koju poslodavac financira za 4 sata, a druga 4 sata plaća država.

–  Produženi rodiljni dopust do 8. godine djeteta  / naknada /  imaju pravo zatražiti roditelji koji su zaposleni i po dobivenom odobrenju ne rade, ali im ide radni staž uz naknadu umjesto plaće.

HZMO  –  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za pravo na:

– Uvećani dječji doplatak  (neovisno o prihodima obitelji)  imaju pravo zatražiti svi roditelji čije dijete ima dijagnozu nekog razvojnog poremećaja

– Uputnica za vještačenje postotka invaliditeta (ako se ranije nije definiralo i navelo u nalazu i mišljenju Jedinstvenog tijela vještačenja)

Sukladno dobivenom rješenju o težini invaliditeta djeteta, roditelji ostvaruju i neka od prava iz socijalnog programa lokalnih gradova i općina ovisno gdje žive, a što moraju provjeriti u lokalnim gradovima i općinama (sufinanciranje podstanarstva, ogrjeva, besplatna karta itd.)

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo