„Informirani smo, aktivni i odgovorni“ II.dio

„Informirani smo, aktivni i odgovorni“ II.dio

Danas smo službeno održali posljednju edukaciju u sklopu građanskog odgoja. Na ovoj edukaciji smo se usredotočili na teme poslovne komunikacije i administrativne procedure vezane uz postavljanje komunikacijskih ploča na javnim površinama. Kako bismo omogućili praktično iskustvo, zajedno smo sastavili službeni dopis koji će se uputiti Odjelu za komunalni sustav našeg grada kako bismo zatražili dozvolu za postavljanje ploča.

Kroz suradnju i timski rad, zajedno smo analizirali potrebne informacije i upute za sastavljanje dopisa. Raspravljali smo o pravilnom formatu i strukturi te uključili relevantne detalje poput lokacije postavljanja ploča, dimenzija, jezičnih i vizualnih elemenata. Naglasili smo važnost jasne i koncizne komunikacije kako bismo pravilno prenijeli našu namjeru i potrebe Odjelu za komunalni sustav.

Kroz ovaj praktični primjer, učili smo o važnosti pravilne poslovne komunikacije, uključujući upotrebu službenog jezika, preciznosti u izražavanju i profesionalnog stila pisanja. Sudionici su imali priliku primijeniti stečeno znanje i vještine kako bi sastavili dopis koji će biti jasan, uvjerljiv i pravno valjan.

Nakon što smo zajednički sastavili dopis, dogovorili smo se o daljnjim koracima. Odlučili smo ga pregledati, provjeriti eventualne pravopisne ili gramatičke pogreške te ga potom finalizirati i uputiti na pravu adresu. Ovo praktično iskustvo pružilo je učenicima priliku da steknu uvid u administrativne postupke te razviju vještine poslovne komunikacije koje će im biti korisne u budućim situacijama.

Na kraju edukacije, uz zajedničko osvježenje, podijelili smo protokolarne darove našim sudionicima projekta, odnosno učenicima. Zadovoljni smo postignutim rezultatima i sigurni smo da su učenici stekli korisna znanja i vještine koje će im pomoći u njihovom daljnjem osobnom i profesionalnom razvoju.


Više o projektu možete pročitati ovdje


Today, we officially held the final education session as part of civic education. In this session, we focused on the topics of business communication and administrative procedures related to the installation of communication boards in public areas. To provide a practical experience, we collectively drafted an official letter that will be sent to the Department of Municipal Systems in our city to request permission for the installation of the boards.

Through collaboration and teamwork, we analyzed the necessary information and guidelines for composing the letter. We discussed the correct format and structure, including relevant details such as the location of the board placement, dimensions, linguistic and visual elements. We emphasized the importance of clear and concise communication to effectively convey our intentions and needs to the Department of Municipal Systems.

Through this practical example, we learned about the importance of proper business communication, including the use of formal language, precision in expression, and a professional writing style. Participants had the opportunity to apply their acquired knowledge and skills to compose a letter that is clear, persuasive, and legally valid.

After collectively drafting the letter, we agreed on the next steps. We decided to review it, check for any spelling or grammatical errors, and then finalize it before sending it to the appropriate address. This practical experience provided students with insights into administrative procedures and allowed them to develop business communication skills that will be valuable in future situations.

At the end of the session, along with a shared refreshment, we presented protocol gifts to our project participants, namely the students. We are satisfied with the achieved results and confident that the students have gained valuable knowledge and skills that will contribute to their personal and professional development.


You can read more about the project here


Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova na period od 01.10.2022.-30.09.2023.
The project was financed from the Program of the Fund for Active Citizenship in Croatia, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants for the period from 01.10.2022 to 30.09.2023
.

Share:
UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA RIJEKA | Sva prava pridržana.

Proudly powered by ClueGo